ஆண்குறி எப்படி இருக்கும்?

ஆண்குறியை சுவைப்பதில் பெண்ணுக்கு விருப்பத்தை உண்டாக்குவது எப்படி?