மாதவிடாய் வரவில்லையா கற்பமானதை உறுதி செய்வது எப்படி?