பெண்கள் சுயஇன்ப முறை – எத்தனை தடவை உச்சகட்டம் அடையலாம்?

பெண்கள் சுயஇன்பம் செய்வது எப்படி?