மாதவிடாய் பிரச்சனைகளும் தீர்வுகளும்

மாதவிடாய் வரவில்லையா கற்பமானதை உறுதி செய்வது எப்படி?