ஆண்குறி எப்படி இருக்கும்?

ஆண் உறுப்பு சிறியதாக வாய்ப்பு உண்டா?