ஆண்குறி எப்படி இருக்கும்?

ஆண் உறுப்பு சிறியதாக வாய்ப்பு உண்டா?

ஆண் குறியின் நீளம் எவ்வளவாக இருந்தால் பெண்களுக்கு பிடிக்கும்