உடல் உறவு கெண்டு கர்ப்பம் தரிக்க சிறந்த நேரம் எது?

மாதவிடாய் வரவில்லையா கற்பமானதை உறுதி செய்வது எப்படி?